Køb lamper online

Spar penge på at købe din næste lampe på nettet

På internettet er der et stort udvalg af lamper, og der kan være mange penge at spare i forhold til prisen i en fysisk butik. Et godt sted at starte hvis du vil købe lamper online er at tjekke lamperne og priserne på nogle af de store danske lampeforhandlere på nettet. Heriblandt er luksuslamper.dklamperonline.dk og www.lysmesteren.dk.

Selv om webshops er billigere at handle hos skal man generelt ikke være nervøs for at betale over nettet. Som forbruger er man godt stillet ved køb af varer online. Mange seriøse netbutikker gør desuden meget ud af at yde en god support til kunderne således at kunden har mulighed for en personlig betjening akkurat som i fysiske butikker. Én af grundene til at du kan spare mange penge ved at handle online, er naturligvis at online butikker ikke har så store omkostninger til lokaler og medarbejderstab som fysiske butikker har.  Desuden sælger nogle webshops varerne direkte fra fabrikken.

Før du køber lamper online er det en god idé at kontrollere omdømmet af den butik du har tænkt dig at handle med. Til dette formål er trustpilot.dk en god ressource. På trustpilot.dk kan du nemlig slå anmeldelser op på mange danske såvel som udenlandske webshops. Det er dermed let at få et overblik over andre brugeres mening om butikken, så du undgår at handle med butikker der har et dårligt ry.

Hvis du overvejer at købe lamper online, er det også værd at undersøge priserne på udenlandske webshops og danske såvel som udenlandske auktioner. Husk dog at undersøge de til enhver tid gældende toldregler før du bestiller lamper fra udlandet. Hvis du kunne tænke dig at købe lamper på en online auktion, så gå ind på eBay’s danske site. Her kan du søge i et stort internationalt marked for lamper. Der er mange lamper at vælge i mellem og du kan føle dig sikker ved at handle på eBay’s danske site.

Køb af lamper online og fortrydelsesret

Ved online handel har du generelt flere rettigheder end når du handler i en fysisk butik. Køb af lamper på nettet hører under reglerne for fjernsalg. Ved køb af lamper på nettet har du således som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Du skal dog være opmærksom på at dette netop kun er en tommelfingerregel. Hvis du eksempelvis bestiller en lampe, som skal speciel-fremstilles efter mål, farve eller lignende kan du risikere at fortrydelsesretten bliver forkortet. Virksomheden skal naturligvis oplyse om dette, men det er en god idé at gøre det til en vane altid at kontorllere sine rettigheder før et eventuelt køb. Du kan læse mere om fortrydelsesretten og dine rettigheder i forbindelse med nethandel på forbrug.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *