Køb møbler online

Hvid sofa
Der er mange fordele ved at købe møbler online. Der kan for eksempel være rigtig mange penge at spare ved at købe møblerne på nettet frem for i møbelbutikken, som har ekstraudgifter i form af lokaler og ekstra personale. Mange møbelforretninger på nettet tilbyder også gratis levering, ligesom mange fysiske møbelforretninger gør. Der findes mange online butikker, der sælger møbler, så det er meget at vælge imellem. Flere af de store netbutikker tilbyder desuden gratis indretningsprogrammer på deres hjemmeside, som gør det let at se møblerne på en plantegning.

Hvis du vil spare penge på at bestille møbler på nettet, er det en god idé eksempelvis at finde de webshops der sælger direkte fra fabrikken. På den måde kan man spare mange penge på danske design møbler. Der er også mange outlet møbelbutikker og lagersalg af møbler på nettet. Her kan man ofte spare 50% – 70% på design møbler til hjemmet.

Der kan også være mange penge at spare ved at købe kopi design møbler online – og det er helt lovligt. Hvis du alligevel overvejer at købe møbler på nettet så er det også værd at undersøge priserne på de udenlandske netbutikker. Mange webshops sælger til flere lande og deres hjemmesider er derfor også ofte oversat til dansk.

Før du køber møbler på en online butik er det altid en god idé at undersøge butikkens omdømme. Her kan du bruge den udmærkede gratis service fortrydelsesretten ved køb af varer på nettet på forbrug.dk.

Fortrydelsesret ved køb af møbler på online

Når du køber møbler online har du generelt flere rettigheder end hvis du handler i en fysisk butik. Ved køb af møbler på internettet gælder nemlig reglerne for fjernsalg. Disse regler omfatter bla. at du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret når du køber møbler på netbutikker. Du skal dog være opmærksom på at fortrydelsesretten i visse tilfælde kan blive forkortet. Når du køber møbler og andre ting til hjemmet online, skal du derfor huske at være opmærksom på en evt. kortere fortrydelsesret ved tilpassede løsninger. Hvis du f.eks. bestiller et rullegardin i special-mål eller en sofa med ønske om et specielt betræk, kan du risikere at din fortrydelsesret bliver kortere end normalt. Læs mere om fortrydelsesretten ved køb af varer på nettet på forbrug.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *